Ropažu vidusskola

Skolas padome

Skolas padome tiek veidota ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un Ropažu novada pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Skolas padomes darbību regulē Izglītības likuma 31. pants.   

Skolas padomi veido viens vecāks no katras pirmsskolas grupas un klases, divi pedagogi un vismaz divi skolēnu pašpārvaldes pārstāvji- izglītojamie. Padomes priekšsēdētāju ievēl ar  balsu vairākumu. 

Ropažu novada vidusskolas padomes ievēlēšana plānota 2019.gada augustā, vecāku kopsapulces laikā.