Ropažu vidusskola

Uzņemšana

Vecākiem vai citam bērna likumiskajam pārstāvim pirms bērna uzņemšanas vispārējās izglītības iestādē vai pilngadīgai personai pirms iestāšanās izglītības iestādē ir tiesības iepazīties ar šādu informāciju par izglītības iestādi: iestādes reģistrācijas un akreditācijas lapu, skolas nolikumu, skolēnu iekšējās kārtības noteikumiem,  licencētajām izglītības programmām un to akreditācijas rezultātiem.

Lai pieteiktu skolēnu izglītības iestādē, viens no vecākiem iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda- izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu, izvēlēto izglītības programmu, ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

Lai pieteiktu bērnu 1.klasē, vecāki kopā ar iesniegumu iesniedz arī medicīnisko karti 026/u un uzrāda bērna dzimšanas apliecību. Lūdzam iepazīties Ropažu novada pašvaldības domes 2024. gada 7. februāra saistošie noteikumi Nr. 10/24 “’Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” .

Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmā

Uzņemšana notiek pamatojoties uz Ropažu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumiem Nr. 39  "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti un atskaitīti Ropažu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā".

Nāc mācīties Ropažu vidusskolas 10 klasē! (PLAKĀTS)