Ropažu vidusskola

Skola 2030

Ropažu novada vidusskola- viena no 100 pilotskolām, kas mācās un ikdienā izmēģina jauno kompetenču pieeju izglītībā.

Sākot ar 2018./2019. mācību gadu skolās un pirmsskolās (no 1,5 līdz 18 gadiem) Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus  skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.

Mūsdienu pasauli raksturo globalizācija, strauja informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība. Aizvien neparedzamāka kļūst cilvēku darbība dažādās jomās. Mēs nezinām, kādā ekonomiskajā, politiskajā, sociālajā vai kultūras situācijā dzīvos šodienas bērni, kad kļūs par pieaugušajiem. Mūsu bērniem nākotnē pašiem būs jārada līdz šim nepieredzēta un mums nezināma ekonomiskā, politiskā, sociālā un kultūras vide. Pasaules ekonomikas forums paredz –  65% no jaunajiem cilvēkiem, kuri patlaban sāk skolu, strādās profesijā, kāda šodien neeksistē.

​Izglītības loma šādos apstākļos mainās.

Zināšanām joprojām ir būtiska nozīme. Taču līdztekus pamatprasmēm nozīmīgās cilvēka darbības jomās (kā valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un mākslas, matemātikas un datorzinātnes, dabaszinātņu un inženierzinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes), lai spētu orientēties jaunajos apstākļos, svarīgas kļūst starpdisciplinārās prasmes, dažādas personības īpašības, attieksme un noteiktu vērtību sistēma.

2018./2019. mācību gadā  mūsu pirmsskolas grupu pedagogi izzināja, izpētīja, diskutēja un ieviesa pašvadības caurviju.

Pašvadības caurvijas sasniedzamais rezultāts pirmsskolā ir- sekot līdzi skolotāja izvirzītajam sasniedzamajam rezultātam un nosaukt, kas ir jādara. Prast pateikt, ko pats vēlas un kas pašu interesē. Ar skolotāja atbalstu prast pastāstīt par savu pieredzi iepriekš veiktā uzdevumā. Sekot līdzi vienkāršam uzdevuma plānam ar skolotāja atbalstu un atkārtot skolotāja soļus. Ar skolotāja atbalstu ievērot režīmu. Gaidīt savu kārtu. Patstāvīgi izpildīt vienkāršus uzdevumus pēc iepriekš izrunāta plāna. Spēt pēc mācību uzdevuma dalīties ar savu pieredzēto. Sekot noteikumiem un izdarīt tiem atbilstošus lēmumus (paklausīt un sadarboties). Mācīties apturēt situācijas, kas pašu neapmierina (“Nedari tā, man nepatīk!”). Labās prakses piemērus iespējams apskatīties prezentācijā.

2019./2020.mācību gadā pirmsskolas pedagogi izzinās, diskutēs un ieviesīs “Sadarbības caurviju”. Sadarbības caurvijas sasniedzamais rezultāts pirmsskolā- stāstīt par citu kā par sevi. Jautāt citu domas. Pieņemt kopējus lēmumus ar citu grupas biedru. Zināt saziņā lietojamos tehnoloģiskos rīkus. Pieņemt domu atšķirības. Pieņemt atšķirīgo citos. Piekrist rīkoties saskaņā ar cita piedāvāto rīcības veidu. Rīkoties iejūtīgi. Dalīties ar citiem. Pieņemt grupas vajadzības. Rīkoties atbilstoši savai lomai. Rūpēties par citiem.

Sīkāka informācija par projektu- www.skola2030.lv

Pirmsskolas pieredze projektā “Skola2030”