Ropažu vidusskola

Draudzīga skola (2011-2012)

2011.gada oktobra beigās, skolotāja Ieva Meijere apmeklēja AS „Diena” un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkoto konferenci „Par dzīvi bez atkarībām: ģimenē, skolā, valstī”. Konferences apmekējums rosināja uz pārdomām, ka mūsu skolā,  novadā kopumā, par maz uzmanības tiek pievērsts šai aktuālajai problēmai.

Pateicoties konferences lektoru – Aijas Pelnes, Jāņa Strazdiņa, Daces Freibergas, Inetas Ielītes, Leonīda Grīna u.c. iedvesmojošajam stāstījumam, radās doma atkarību problēmu aktualizēt arī Zaķumuižas pamatskolā. Bet, tā kā runātāji uzsvēra sabiedrības savstarpējās sadarbības nepieciešamību un nozīmīgumu, aicinājām kopīgā akcijā iesaistīties arī Ropažu vidusskolu un RKIC.

Akcijas plāns

Mērķis – aktualizēt atkarību problēmas skolēnu un  vecāku vidū, rosināt skolēnus un ģimenes dzīvot veselīgi.

Laiks – 2011./2012.mācību gads.

Dalībnieki:

 • Zaķumuižas pamatskolas skolēni, skolotāji, vecāki.
 • Ropažu vidusskolas skolēni, skolotāji, vecāki.
 • Ropažu kultūras un izglītības centrs.

Akcijas aktivitātes:

 1.  Aptauja par atkarībām.
 2.  Izglītojošas lekcijas skolēniem un vecākiem.
 3. Radošo darbu konkurss.
 4. Radošās darbnīcas, ko vecākiem vada bērni.
 5. Sporta spēles.
N.p.k. Aktivitāte Laiks Dalībnieki Atbildīgie Pasākuma vieta
 1. Aptauja par atkarībām 2011.gada decembris Abu skolu skolēni Sociālais pedagogs, DVAD Zaķumuižas pamatskola, Ropažu vidusskola
 2. Izglītojošas lekcijas skolēniem un vecākiem. 2012.gada janvāris Abu skolu skolēni, vecāki, pedagogi DVAD, skolu direktori Zaķumuižas pamatskola, Ropažu vidusskola, RKIC
 3. Radošo darbu konkurss. 2012.gada februāris, marts Abu skolu skolēni DVAD, RKIC pārstāvis, vizuālās mākslas skolotājas Zaķumuižas pamatskola, Ropažu vidusskola
 4. Radošās darbnīcas, ko vecākiem vada bērni 2012.gada aprīlis Abu skolu skolēni, vecāki, pedagogi DVAD, RKIC pārstāvis, vizuālās mākslas skolotājas Zaķumuižas pamatskola, Ropažu vidusskola
 5. Kopīgas abu skolu sporta spēles. 2012.gada maijs Abu skolu skolēni, vecāki, pedagogi DVAD, RKIC pārstāvis, sporta skolotāji Zaķumuižas stadions.

Zaķumuižas pamatskolas direktora vietniece

audzināšanas jomā Ieva Meijere

 

Perspektīvais plāns kustības „Draudzīga skola” ieviešanai  skolā.

Lai iedzīvinātu kustības „Draudzīga skola” būtību mūsu skolā, esam izstrādājuši perspektīvo darbības plānu 2010./2011.mācību gadam, atbilstoši skolu attīstības plānošanas principiem pa skolas darbības pamatjmām.

Mērķi:

 1.  Veidot izglītojamiem drošu izglītības vidi,
 2.  Īstenot izglītības procesu, lai audzinātu vispusīgi attīstītu, mūžizglītībai motivētu, harmonisku, humānu personību, spējīgu darboties mainīgajā pasaulē.

Uzdevumi:

1. Labvēlīgas pedagoģiskās un sociālpsiholoģiskās vides nodrošināšana:

 • a)     Pozitīvas skolēnu savstarpējās attiecības,
 • b)    Vecāku iesaistīšanās veicināšana skolas dzīves norisēs,
 • c)     Interešu izglītības ieguldījums skolēnu personības izaugsmē.

2. Skolēnu mācīšanās prasmju attīstība:

 • a)     Skolēnu pašpārvaldes iesaistīšanās skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidē,
 • b)    Atbalsts skolēniem un ģimenēm izglītības ieguvē (konsultācijas, informatīvi pasākumi, mazās pedagoģiskās sēdes),
 • c)     Kontrole un pārraudzība skolēnu mācību prasmju diagnosticēšanā un analīzē (dienasgrāmatas, konsultāciju apmeklējums, aptaujas, stundu vērojumi),

3. Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību procesā:

 • a)     Skolēnu līdzdalība moderno tehnoloģiju izmantošanā,
 • b)    Skolotāju izstrādāti tematiskie stundu plāni IT izmantošanā – palīgs skolēnam,

4. Cieņa pret valsti, savu dzimtu, lepnums par piederību savai skolai.

 

Jomas, kurās plānota ļoti tieša un aktīva skolēnu iesaiste kustības „Draudzīga skola” nodrošināšanai.

Mācīšana un mācīšanās.

 • Mācību ekskursijas
 • Priekšmetu nedēļas
 • Filharmonijas koncerti skolu jaunatnei „Mūzika tev”.
 • Projekts „Mācos mācīties kopā ar ģimeni”.
 • Vieslektoru piesaiste
 • Sadarbība ar kompetentiem vecākiem audzinātāju stundās un kopīgās skolēnu un vecāku kopsapulcēs.
 • Interaktīvo metožu izmantošana (skolā ir 4 interaktīvās tāfeles)

Skolēnu sasniegumi.

 • Konkursi „Labākā liecība”, „Labāka liecība”, „Gada skolēns”.
 • Sekmju reitings.
 • Piedalīšanās novada un republikas rīkotajos konkursos dažādos mācību priekšmetos un interešu grupās.
 • Pateicības diena mācību gadu noslēdzot

Atbalsts skolēniem.

 • Aptauja skolēniem, skolas darbiniekiem, skolotājiem, vecākiem par to, kas viņu izpratnē ir draudzīga skola. Ieteikumi.
 • Klašu audzinātāju stundu tematika, kas nodrošina skolas psihosociālās vides pilnveidi.
 • Zīmējumu un eseju konkurss „Draudzīga skola”.
 • Vecāko klašu skolēnu organizētas rotaļu pēcpusdienas jaunāko klašu skolēniem.
 • Iekārtots stends, kas atspoguļo Kustības darbību skolā.
 • Sadarbība ar novada sociālo pedagogu.
 • Sadarbība ar bāriņtiesu, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret skolēnu.
 • Dažādi drošības pasākumi un akcijas.
 • Nodrošināta iespēja visiem skolēniem izmantot datorklasi ārpusstundu laikā.
 • Skolēnu un vecāku kopdarbība, organizējot sporta – veselības dienas.

Skolas vide.

 • Audzinātājstundas par skolas vides sakopšanu un saglabāšanu.
 • Skolas apkārtnes sakopšanas talkas kopā ar skolotājiem un vecākiem.
 • Skolēnu dežūras skolā.
 • Klašu noformēšana, atbilstoši tradicionālajiem skolas un valsts svētkiem.