Ropažu novada vidusskola

Karjeras izglītība

Karjeras attīstības atbalsta sistēma

KAA sistēma RNV 2019.

Turpinām darbību (Ropažu vidusskola kā izmēģinājuma skola no 2017.gada)

ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 

Aicinām aktīvi iesaistīties ‘’Ēnu dienā 2020’’, kura notiks 12.februārī

Pieteikšanās oficiālajām vakancēm sāksies jau 14.janvārī (pieejams: https://enudiena.lv/enu-diena/ )

Informācija pieejama arī skolas karjeras izglītības stendos. Janvāra beigās būs arī informācija par piedāvātajām vakancēm Ropažu novadā – pašvaldības iestādēs un privātajos uzņēmumos.

 

 ‘’ Mans karjeras ceļš’’

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros  decembrī visās Ropažu novada vidusskolas 7.- 9. un 11.-12.klasēs notika karjeras attīstības atbalsta pasākumi – nodarbības kopā ar pedagogu karjeras konsultantu, kurās vienojāmies par kopēju karjeras jēdziena izpratni.

Ar 7.-8.klašu skolēniem pārrunājām iespējas, kuras skolēniem paveras jau skolas solā savas nākotnes karjeras veidošanai.

Savukārt  9.-12.klašu skolēniem aktuālāka ir nākamās izglītības iestādes izvēle, skaidrojām kas jāņem vērā izdarot savu izvēli, kur jāmeklē informācija.

 Visplašākie resursi par iestāžu izvēli  pieejami NIID.lv: http://niid.lv/niid_search?ct=&qy=&tg=

Vienlaikus projekta ‘’ Karjerizglītība – atbildība par savu un valsts nākotni ‘’ ietvaros , tika aktivizēti elektroniskie profili programmmā ‘’profolio’’, kas nākotnē varētu kļu par noderīgu rīku lai izprastu savas intereses un izdarītu atbilstošu izvēli.

 

Patriotu nedēļas ietvaros  2019.gada 12.novembrī Ropažos notika  karjeras attīstības  atbalsta pasākums ‘’ Tikšanās ar skolas absolventiem – Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem”

Karjeras nedēļas 2019  ietvaros no 14.-18.oktobrim  notiek aptaujas 7. -12. klasēm par karjeras vajadzībām.

Laikā  līdz 1.novembrim  notiek  klases stundas par nākotnes profesijām un tiek uzsākts darbs ar elektronisko ‘’Profolio’’ 7.-12.klasēm

Karjeras atbalsta pasākums ‘’Biznesa gēns’’ Ropažos

notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros un turpinot karjeras nedēļu. 2019.gada 29.oktobrī Ropažu novada vidusskolas 9.-12.klašu skolēni tikās karjeras pasākumā ar atraktīvo uzņēmēju  un motivatoru, vai kā viņš pats sevi dēvē, dzīves zinātnieku Niku Jansonu.

(Lasīt sadaļā NOTIKUMI)

29.10.2019. notika Karjeras atbalsta pasākums – tikšanās ar ‘’Dream foundation’’ parstāvi, kurš 11.,12.klašu skolēnus iepazīstināja ar studiju iespējām ārzemēs – Dānijā, Lielbritānijā, Nīderlandē. Iespējams tieši šajā reizē kāds no mūsu vidusskolēniem pieņēma lēmumu par tālākās izglītības virzienu vai nu ārzemēs, vai tepat Latvijā

„ Eiropas zinātnieku nakts 2019 ”

Jau par tradīciju kļuvusi mūsu skolēnu piedalīšanās „Zinātnieku nakts „pasākumos. Tā ir iespēja kaut nedaudz ieskatīties zinātnes pasaulē, censties saskatīt dažādās iespējas, kuras mums paver zinātne, pieņemt lēmumu par nākotnes karjeras ceļu.

27.septembrī  Ropažu novada vidusskolas 9.-12.klašu skolēni no Ropažiem un 9.klašu skolēni no Zaķumuižas  piedalījās pasākumos Rīgā, Teikas zinātnieku pilsētiņā. Apmeklējot Latvijas Organiskās sintēzes institūtu iepazinām zāļu tapšanas procesu, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtā uzzinājām par dažādajām iespējām ko sniedz koks, savukārt Latvijas Elektronikas un Datorzinātņu institūtā aplūkojām dažādā modernās tehnoloģijas. Skolēni uzzināja kādas darba iespējas ir ķīmiķiem, materiālzinātniekiem un elektroinženieriem.

Tomēr vislielāko interesi izraisīja  Sporta pedagoģijas akadēmijā piedāvātā stacijas, kurās praktiski bija iespēja sajust kā sports tiekas ar zinātni un pārbaudīt sevi.


Pārskats par KAA pasākumiem 2019.

Projekta KAA pasākumu uzskaite 2018.-2019

KAA pasākumi 2018.

Sadarbībā ar biedrību “Ropažu Garkalnes partnerība” uzsākam  īstenot (2019.-2021.g.)  starptautisku sadarbības projektu Karjerizglītībaatbildība par savu un valsts nākotni”. 

https://ropazi.lv/lv/novads/jaunumi/o/biedriba-ropazu-garkalnes-partneriba-uzs-7029

Kas ir karjeras izglītība?

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā indivīds izmanto informāciju, ko viņš zina par sevi, apkopo to un pielieto, lai apgūtu profesiju pasauli un attiecinātu to uz sevi. Karjera ir sekmīga darbošanās un ievirzīšanās profesionālās, zinātniskās, sabiedriskās, administratīvās vai citas darbības laukā; sekmīga profesionāla attīstība, popularitātes, slavas, stāvokļa sabiedrībā, materiālās labklājības sasniegšana.

Karjera ir sekmīga virzīšanās pa vajadzību piramīdas pakāpieniem. Cilvēks, kurš spējis apmierināt fizioloģiskās vajadzības un jūtas drošībā, tiecas pēc piederības kādai grupai, vēlas būt pieņemts un mīlēts. Tas savukārt rada vajadzību gūt panākumus, atzinību, prestižu, brīvību. Šī ir izteikta karjeras būtību raksturojoša vajadzība. Lai to panāktu, cilvēks mācās, – tāpēc arī spēj sasniegt savus mērķus, spēj realizēties kā personība un atrod dzīves jēgu.

Svarīgi ir apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas karjeras/ dzīves plānošanā. Cilvēks izvēlas akcentus un sabalansē karjeras kā dzīves piecas jomas – darbu, ģimeni, brīvo laiku, garīgumu un pilsoniskumu. Darbs neeksistē izolēti no indivīda dzīves pārējās daļas, tāpēc apmierinātība ar profesionālās karjeras veidošanos ietekmē arī pārējās dzīves jomas. Ja mēs atzīstam, ka pasaule nepārtraukti mainās un 21. gadsimtā tiks izgudrotas vēl daudzas profesijas, kļūst skaidrs, ka jāmācās un jāveido karjera nepārtraukti visas dzīves gaitā.

Mainās gan indivīds, gan pasaule ap viņu, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas, mainās darba dēvēju un darba ņēmēju attiecības, kā arī darba devēju prasības pret darbiniekiem. Tāpēc jebkuram cilvēkam šajā mainīgajā vidē jābūt iespējai apgūt tās zināšanas, prasmes un iemaņas, kas palīdz pielāgoties pārmaiņu procesiem. Tieši to arī paredz karjeras izglītība.

Karjeras izglītība – plānots pasākumu kopums, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādē, lai mācītu un palīdzētu izglītojamiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā, sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā .

Karjeras izglītības mērķi skolā ir:

 • radīt bērnos / jauniešos interesi par karjeru un iepazīstināt viņus ar darba pasaules daudzveidību un ar to saistīto izglītību, tās ieguves iespējām;
 • mācīt pašnovērtēšanas metodes (salīdzināt intereses un spējas);
 • palīdzēt pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru.

Karjeras izglītība palīdz:

 • izprast un apzināties sevi;
 • attīstīt prasmes, kas nepieciešamas karjeras izaugsmes attīstības plānošanai un vadībai, kā arī nodarbinātībai;
 • pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru;
 • izprast pārmaiņas izglītībā, mācībās un nodarbinātībā, kā arī šo izmaiņu ietekmi uz karjeras veidošanu;
 • uzzināt, kur un kā piekļūt atbilstošajai informācijai, resursiem un konsultācijām;
 • veidot karjeras plānus un realizēt tos;
 • izlemt nākamos soļus karjeras attīstībā un spert tos, izmantojot piemērotus paņēmienus, piemēram, rīcības plānošanu, pārskatīšanu un sasniegumu fiksēšanu;
 • pārvarēt pārejas posmus.
 • izprast pārmaiņas izglītībā, mācībās un nodarbinātībā, kā arī šo izmaiņu ietekmi uz karjeras veidošanās shēmām;
 • izpētīt pieejamās karjeras iespējas un kādas iespējas piedāvā mācīšanās, darbs un atpūta gan mājās, gan ārzemēs;
 • uzzināt, kur un kā piekļūt atbilstošajai informācijai, resursiem un konsultācijām.

Karjeras izglītība parāda saikni starp skolēnu mācībām un nākotnes plāniem; veicina karjeras vadības prasmju attīstību; veicina nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību; palīdz plānot nākotni; veicina karjeras izvēles konsultēšanas un citu mācību iestādes sniegto iespēju un resursu izmantošanu; veicina efektīvu sevis pasniegšanu.

Karjeras izglītība skolā ir saistīta ar visām tematiskajām jomām un mācību priekšmetiem. Daļa tēmu ir apgūstamas audzināšanas stundās, kā arī jomu – Cilvēks un sabiedrība, Valodas, Tehnoloģija un zinātņu pamati, Māksla- ietvaros. Šo jomu mācību priekšmetu programmās ir tēmas, kas tieši saistās ar karjeras izvēli.